Jednoduché účtovnictvo

 • peňažný denník
 • kniha pohladávok a závazkov
 • skladová evidencia
 • evidencia majetku
 • Výkaz o prijmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a závazkoch

Podvojné účtovnictvo

 • denník
 • hlavná kniha
 • skladová evidencia
 • evidencia majetku
 • Súvaha, Výkaz ziskov a strát

Mzdová evidencia

 • mzdové listy, výplatné pásky, mzdové rekapitulácie
 • pracovné smluvy, dohody o vykonání práce, dohody o brigádnickej práci študentov
 • príkazy na úhradu
 • Výkazy pre orgány sociálného zabezpečenia, zdravotného poistenia, daňového úradu
 • prihlasky a odhlhlásky do inštitúcií zdravotného a sociálného poistenia

Dane

 • dan z pridanej hodnoty
 • dan z prijmov
 • dan zo závislej činnosti

Aktuality

Kontakt

Maluma, s.r.o.
Ševčenkova 4
851 01 Bratislava

Účtovnictvo:
Mária Szöcsová
E-mail: maluma@maluma.sk
Tel.: 00421 911 474 797

Energetika:
Marek Szöcs
E-mail: szocs@maluma.sk
Tel.: 00421 911 880 441